Verb 来 Verb 去

Meaning “back and forth” or “here and there” . Sometimes, “的” is added after “去”, to make the sentence flow.

zhèɡe xiǎoháir hěn huópo, zǒnɡshì pǎo lái pǎo qù

这个 小孩儿 很 活泼,总是 跑来 跑去

tāmen tǎolùn lái tǎolùn qù, yě méiyǒu zhǎodào hǎode bànfǎ.

他们 讨论 来 讨论 去,也 没有 找到 好的 办法。

zhème dà de xiānɡzi, nǐ bān lái bān qù de, lèi búlèi ā?

这么 大 的 箱子,你 搬来搬去 的,累 不累啊?

Have a question? Join us in the discussion below!